Zorg op onze school

Het geluk van onze kinderen is onze grootste zorg.

Dit doen we
     voor elke kleuter

Ieder kind krijgt alle kansen om te groeien vanuit eigen talenten en mogelijkheden.

Concreet :

 • We zorgen voor een brede basiszorg. Dat wil zeggen dat
  1. alle kleuters alle kansen krijgen om te ontwikkelen
  2. elke leerkracht observeert preventief alle kleuters
 • We trachten in te spelen op de behoefte van elke kleuter. Een kleuter met extra noden krijgt extra zorgen (door de klasleerkracht en door de zorgleerkracht).
 • We gebruiken een digitaal systeem om de opvolging van elke kleuter te noteren doorheen de hele kleuterloopbaan.

Dit doen we
     in een boeiende samenwerking

Een team enthousiaste mensen staat paraat om uw kind te helpen groeien naar een totale persoonsvorming

Concreet :

 • De grootste zorg vertrekt vanuit de klasleerkracht. Ouders zijn belangrijke partners. De leerkracht zorgt voor activiteiten op maat van elk individueel kind. Is het te moeilijk, dan zoekt ze iets gemakkelijker, is het te gemakkelijk dan vinden we meer uitdaging. Het zorgteam ondersteunt deze zoektocht.
 • De mensen van het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) worden ingeschakeld als we vinden dat een kind onvoldoende (of sterker) ontwikkelt. Hieruit kan dan eventueel een doorverwijzing ontstaan.
 • We werken ook samen met de beide lagere scholen om zorgen door te geven.


Dit doen we

     door open communicatie
Op een drempelverlagende manier willen we u laten kennis maken met en meedraaien in onze school.

Concreet :

 • We willen stap voor stap de ontwikkeling van uw kleuter bespreken. Dit gebeurt 2 keer per jaar tijdens een individuele ouderavond. Voor kleuters of ouders die extra informatie nodig hebben, worden er tussentijds ook oudercontacten georganiseerd.
 • We proberen dagelijks de contacten aan de schoolpoort en/of de klasdeur te benutten om informatie over kleuters door te geven.
 • Tijdens info-avonden voor ouders stellen we een pedagogisch project voor of vertellen we hoe we er in de klas werk van maken.

Dit doen we
     om kwaliteitsvol onderwijs te bereiken

We streven ernaar dat elk kind kan opgroeien op zijn eigen manier en zich kan redden in de maatschappij. Hiervoor voorzien we een groeiend en gevarieerd aanbod aan materialen en activiteiten.

Concreet :

 • Het geluk van onze kleuters is onze grootste zorg. We denken na over het onthaal van de kleuters, de klasinrichting, de groepssamenstelling, de activiteiten, de dagindeling, … .
 • Een kind met extra noden krijgt extra zorgen door de klasleerkracht die ondersteund wordt door het zorgteam.
 • Ons zorgbeleid biedt ook ondersteuning op leerkrachten- en schoolniveau. Zo helpt het zorgteam bij het uitwerken van projecten, vertaalt wettelijke vernieuwingen naar de praktijk in onze school, zorgt dat nodige documenten in orde komen bij opvolging van kleuters, … .